Vad är Permakultur?

Permakultur – ett designverktyg

Permakultur är ett verktyg för att designa hållbara livsmiljöer. Det utgår från naturens sammanlänkade strukturer vilka vi observerar, analyserar och imiterar för att skapa ett så energieffektivt system som möjligt. Resultatet blir ett lokalt ekosystem där människa och natur drar nytta av varandra för att skapa ett ömsesidigt välmående. En permakulturdesign innebär att integrera människan med mat- och energiproduktion, vattenflöden och boendeformer för att skapa ett sammanlänkat system.

”Permaculture -a philosophy of working with, rather than against nature; of protracted and thoughtful observation rather than protracted and thoughtless labor; and of looking at plants and animals in all their functions, rather than treating any area as a single project system.” Mollison

Permakultur står för ”permanent culture” och är ett begrepp som myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien i slutet av 70-talet. Dessa två herrar, läraren och studenten, slog sina kloka huvuden ihop för att skriva ned det som blev början till Permakultur. De lärde av naturen och av vad andra redan observerat, tog till sig tankar från ekologer, landskapsdesigners, markingenjörer, energihushållare, botaniker, arborister och helt vanliga människor med ett sunt tänkande. De behövde inte uppfinna hjulet på nytt – de behövde bara länka samman all den kunskap som redan fanns om hur naturen genom årmiljonerna har skapat energieffektiva system vilka överlever även de hårdaste bakslag. Steg två var att sätta in människan i ekvationen och göra henne till en integrerad resurs istället för en resursförbrukare, för så länge människan jobbar mot naturen istället för med naturen är vi inne på fel spår! Mollison och Holmgren började alltså med att designa perenna odlingssystem vilka i stort sett sköter sig själva. Det innebär en minskad arbetsbelastning för människan vilken istället kan ägna mer tid åt att berika sitt liv och sin kultur genom umgänget med andra. Mervärdena i denna livsstil är många; Ett högre välbefinnande då mer tid spenderas i naturen, ett socialt berikat liv, uppmuntrandet av en nyfikenhet och upptäckaranda, tillfredsställelsen av att själv kunna producera en del av eller all sin mat, en berikning av istället för en belastning på ekosystemet.

Permakultur myntades alltså som begrepp för ca 30 år sedan och användandet av detta designverktyg har nu spridit sig över hela världen till alla sorters klimat. Det har blivit ett vedertaget koncept vilket använts på tusentals ställen och inom tusentals områden; Husbyggnation, odling, vattenförsörjning, energiproduktion, stadsplanering – allt länkas samman i en permakulturdesign för att skapa långsiktiga, hållbara lösningar.

Permakultur = permanent kultur

Men, designverktyg då – vad menas med det?

Design innebär att man genomför en noggrann planering av marknyttjandet. Det betyder att man tar in helheten och jobbar med naturen för att knyta ihop olika delar av sin omgivning. Man vill skapa ett multifunktionellt system – likt naturen där det finns flera djur och växter som utför samma uppgift vill vi skapa en ”back.up”. Skulle någon av djuren eller växterna dö ut finns det alltid en annan art som tar vid. I en permakulturdesign fokuserar man därför mer på relationerna och synergin som uppstår mellan olika delar av designen för att skapa ett stabilt och långsiktigt hållbart system.

Den delen av Permakultur som handlar om odling står i skarp kontrast till det storskaliga jordbruket av idag, där vi genom att odla monokulturer snabbt utarmar jorden och tvingas tillföra konstgjord näring. Den synergi som en permakulturdesign syftar till att skapa förstärks av att designa in organiska former och naturliga mönster. Tillsammans med fleråriga plantor skapar detta ett hållbart alternativ till dagens jordbruk och kan användas i både små- som storskaligt jordbruk och odling.

Verktyg innebär att permakulturen tillhandahåller praktiska lösningar som hela tiden utvecklas och förbättras. Permakultursnätverket delar med sig av all information till alla som är intresserade. Olika miljöer kräver olika lösningar vilket gör att permakulturen hela tiden lokal-anpassar sig.

Permakulturens grunder är:

  • En tydlig etik om människor och jorden
  • Allting är sammanlänkat med allting annat
  • Motståndskraftiga mångsidiga system
  • Användandet av naturliga mönster
  • Att använda sig av gamla kunskaper och göra dem nya i kombination med dagens teknik.

Vi närmar oss ett skede i människans historia där vi inte längre kan lösa de problem vi skapar med nya tekniska lösningar. Istället måste vi bromsa vår konsumtion av jordens resurser och börja använda en logik som håller sig inom ramarna för jordens ekologi. De tre största problemen för miljön är idag jorderosion, avskogning och föroreningar. Permakulturen finns där som ett redskap när vi vänder dessa destruktiva trender och istället skapar mer matjord, planterar fler växter och ser till att minska utsläppen av föroreningar genom att använda färre kemikalier och oljebaserade produkter.

Comments are closed.