Permakulturdesigns

Gemeko jobbar med att skapa markdesigns där helheten är vårt signum. Vare sig det handlar om att designa en villatomt, en skolgård eller ett större företagsområde så har vi samma utgångspunkt: Att skapa ett energieffektivt system där vi stoppar in så lite resurser och arbetskraft som möjligt och samtidigt maximerar vår output. Vi skapar ett system som är hållbart i dess sanna bemärkelse!

Att designa enligt permakulturprinciper innebär att man i sin design försöker efterlikna och integrera de processer som sker naturligt i ett moget ekosystem. Att jobba med naturen istället för mot den innebär en enorm energivinst, och detta är basen i en god design. Vi tar hänsyn till de för platsen givna naturliga förutsättningarna såsom solvinklar, nederbörd och förhärskande vind, samt de av människan skapade förutsättningarna, t ex befintliga strukturer och vägar. Detta första designlager kompletteras med ytterligare lager enligt kundens önskemål. Vad tyngdpunkten skall ligga på är alltså upp till kunden att avgöra, men vi står självklart beredda att diskutera hur en givande miljö kan uppnås på så många plan som möjligt. I de andra lagren kan man t ex fokusera på matproduktion, vattenrening eller lekytor. Ju mer utrymme som ges för att skapa balans mellan alla ovan nämnda element, desto större är sannolikheten att kunden blir nöjd med resultatet, så väl på kort som lång sikt.

hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt (detta slås fast i bl.a. handlingsprogrammet Agenda 21, vilket antogs vid Riokonferensen 1992).

www.ne.se

Comments are closed.