Ekologisk mångfald

Ekologisk mångfald kan sägas vara synonymt med artrikedom. Där naturen står orörd och förhållandena för växt och djurliv är goda kan man ofta se en enorm artrikedom. Människan tenderar att påverka sin omgivning på ett sådant sätt att artrikedomen minskar kraftigt. Det gäller inte minst de platser där konventionellt jordbruk bedrivs. Där bör i regel bonden allt för att gynna en enda gröda, på bekostnad av alla andra. Det kan vara ekonomiskt rationellt i ett lite kortare perspektiv men på sikt blir konsekvenserna allvarliga.

Nackdelar med monokultur

Jord och skogsbruk som fokuserar på en enda gröda kallas ofta monokultur. Allt, förutom denna gröda, betraktas som ogräs och tas bort. Manuellt eller med bekämpningsmedel som kan ha en skadlig verkan på omgivningen. Jorden utarmas dessutom på just de näringsämnen som grödan i fråga behöver för att växa och därför måste konstgödsel tillsättas. Storskalig användning av konstgödsel kan leda till övergödning av våra hav och till slöseri med världens reserver av fosfor.

Fördelen med monokulturer är att alternativen är komplicerade och kräver ett bredare kunnande. Förr i tiden var växelbruk ett vanligt sätt att motverka utarmning. Man odlade helt enkelt inte samma gröda på samma plats mer än en säsong. Att odla ekologiskt kan innebära att man håller många grödor på ett och samma område men ökar kostnaderna för skörd, eftersom stora och specialiserade maskiner då inte kan användas på samma sätt. Idag är marginalerna små inom jordbruket och många bönder menar att det är för dyrt att värna om mångfalden.

Är enfald motsatsen till mångfald?

Det är först på senare år som det vuxit fram en medvetenhet om vad det moderna jordbruket får för konsekvens på jordarna. Mikroklimatet, alltså sammansättningen av bakterier, svampar och organisk materia påverkar grödornas näringsinnehåll och modernt jordbruk har en mycket negativ inverkan på jordens komplexitet. Samtidigt är det svårt att få fram tillräckligt stora skördar idag för att tillgodose behovet, om man inte satsar på just monokulturer, bekämpningsmedel och konstgödsel.

Det är inte säkert att gårdagens lösningar med växelbruk och djurgödsel är lösningen på framtidens problem. Vi behöver hitta sätt att bruka jorden som inte utarmar den samtidigt som vi kan bibehålla eller helst öka dagens volymer. Det är inte en helt hopplös ekvation utan utveckling går framåt i och med att medvetenheten ökar. Däremot är det ett mycket stort problem att områden med stor ekologisk mångfald skövlas runt om i världen. Vi går miste om allt från nya läkemedel från oupptäckt plantor till djurarter som utrotas, på grund av detta.

I regnskogen är den ekologiska mångfalden enorm

Vi behöver värna om ekologisk mångfald

Drömmen om Ekologisk mångfald är allvarligt hotad och de två största problemen är skogsskövling och vårt moderna jordbruk där man satsar på att producera enskilda grödor, år efter år. Olika arter skapar nytta på olika sätt och för mänskligheten i stort är det naturligtvis bättre att ha tillgång till ett stort urval av djur och växter än ett litet. Den ekologiska mångfalden behöver därför gynnas, särskilt i vår tid då vi mer eller mindre har förstört den på många platser.